Kế toán tồn kho trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME

Kế toán tồn kho trong doanh nghiệp vừa và nhỏ SME
Kế toán tồn kho trong doanh nghiệp vừa và nhỏ SME

Hàng tồn kho là bộ phận tài sản chiếm tỷ trọng lớn; có vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung; và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Để có thể duy trì liên tục và cũng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Chính vì thế, kế toán tồn kho là một phần không thể thiếu trong kế toán nói chung.

Thậm chí, hàng tồn kho được coi là một hoạt động đầu tư tốt của doanh nghiệp; nếu như bộ phận kế toán có những thông tin và hoạch định đúng đắn. Đồng thời có những tính toán xem xét đến rủi ro trong quá trình dự trữ chính xác. Bài viết trao đổi về các vấn đề liên quan đến kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem thêm: 8 sai lầm trong kế toán mà các chủ doanh nghiệp hay mắc phải
Xem thêm: Kế toán công nợ – Một phần mềm Kế toán thôi là chưa đủ

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho

Được coi là trụ cột của nền kinh tế; khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò quan trọng trong tạo việc là; tăng thu nhập cho người lao động. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình DN này phát triển; thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Trong đó phải kể đến các quy định liên quan đến công tác kế toán tài chính tại DN; mà kế toán đối với hàng tồn kho là một minh chứng.

Theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính; (thay thế các nội dung áp dụng đối với DNNVV tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính); thì hàng tồn kho của DNNVV là những tài sản được mua vào để sản xuất; hoặc để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh (SXKD) bình thường, gồm: Hàng mua đang đi trên đường; Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ; Sản phẩm dở dang; Thành phẩm; Hàng hóa; Hàng gửi bán. Tuy nhiên, các loại sản phẩm, hàng hóa, vật tư; tài sản nhận giữ hộ, nhận ký gửi, nhận ủy thác xuất nhập khẩu; nhận gia công… không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của DN; thì không được phản ánh là hàng tồn kho.

Nhóm tài khoản hàng tồn kho được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của DN; (nếu thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên); hoặc được dùng để phản ánh giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ kế toán của DN; (nếu thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ). Kế toán hàng tồn kho phải được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”; khi xác định giá gốc hàng tồn kho; phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; xác định giá trị thuần có thể thực hiện được; lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và ghi nhận chi phí.

Cách kế toán hàng tồn kho

Các khoản thuế không được hoàn lại được tính vào giá trị hàng tồn kho như:. Thuế GTGT đầu vào của hàng tồn kho không được khấu trừ; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường phải nộp khi mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá nhận được sau khi mua hàng tồn kho; (kể cả khoản vi phạm hợp đồng kinh tế) phải được phân bổ cho số hàng tồn kho trong kho, hàng đã bán, đã sử dụng cho SXKD; xây dựng cơ bản để hạch toán cho phù hợp:.

Nếu hàng tồn kho còn tồn trong kho ghi giảm giá trị hàng tồn kho; Nếu hàng tồn kho đã bán thì ghi giảm giá vốn hàng bán; Nếu hàng tồn kho đã sử dụng cho hoạt động xây dựng cơ bản; thì ghi giảm chi phí xây dựng cơ bản. Trong khi đó, khoản chiết khấu thanh toán khi mua hàng tồn kho được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính.

Khi bán hàng tồn kho, giá gốc của hàng tồn kho đã bán được ghi nhận là chi phí SXKD trong kỳ; phù hợp với doanh thu liên quan đến chúng được ghi nhận và phù hợp với bản chất giao dịch.

Hàng tồn kho để khuyến mãi

Trường hợp xuất hàng tồn kho để khuyến mại, quảng cáo thì thực hiện theo nguyên tắc:

– Trường hợp xuất hàng tồn kho để khuyến mại; quảng cáo không thu tiền; không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa…; kế toán ghi nhận giá trị hàng tồn kho vào chi phí bán hàng (chi tiết hàng khuyến mại, quảng cáo).

– Trường hợp xuất hàng tồn kho để khuyến mại, quảng cáo; nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác; như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….); thì kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại; giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn (bản chất là giảm giá hàng bán).

– Trường hợp dùng hàng tồn kho biếu tặng cho người lao động được trang trải bằng quỹ khen thưởng; phúc lợi hoặc trả lương cho người lao động; thì kế toán ghi nhận doanh thu, giá vốn như giao dịch bán hàng thông thường. Giá trị hàng tồn kho biếu tặng được ghi giảm quỹ khen thưởng, phúc lợi.

–  Khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng khi bán hàng tồn kho hạch toán vào chi phí tài chính.

Xem thêm: Vòng xoay hàng tồn kho là gì? Tại sao cần xây dựng và quản lý vòng xoay hàng tồn kho

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho
Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho

Theo quy định hiện hành, khi xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ; DN áp dụng theo một trong các phương pháp sau: Phương pháp tính theo giá đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền; Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO).

Mỗi phương pháp tính giá trị hàng tồn kho đều có những ưu, nhược điểm nhất định. Mức độ chính xác và độ tin cậy của mỗi phương pháp tùy thuộc vào yêu cầu quản lý; trình độ, năng lực nghiệp vụ và trình độ trang bị công cụ tính toán; phương tiện xử lý thông tin của DN; cũng như tùy thuộc vào yêu cầu bảo quản, tính phức tạp về chủng loại, quy cách; và sự biến động của vật tư, hàng hóa ở DN.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho

Từ thực tế của DN, các nhà quản lý có thể lựa chọn một trong những phương pháp sau:

Một là, phương pháp tính theo giá đích danh. Phương pháp này được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng lần nhập hàng hóa mua vào; từng thứ sản phẩm sản xuất ra; nên chỉ áp dụng cho các DN có ít mặt hàng; hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được chi tiết về giá nhập của từng lô hàng tồn kho.

Hai là, phương pháp bình quân gia quyền. Theo đó, giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ; và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo từng kỳ; hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi DN.

Ba là, phương pháp nhập trước, xuất trước. Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua; hoặc được sản xuất trước thì được xuất trước; và giá trị hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này, giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ; giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

Hàng tồn kho mua bằng ngoại tệ

Đối với hàng tồn kho mua vào bằng ngoại tệ; giá mua hàng tồn kho phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế phát sinh để ghi nhận. Trường hợp DN ứng trước tiền cho người bán; thì phần giá trị hàng tồn kho tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế; tại thời điểm ứng trước; phần giá trị hàng tồn kho tương ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế; tại thời điểm ghi nhận hàng tồn kho. Đồng thời, kế toán hàng tồn kho liên quan đến các giao dịch bằng ngoại tệ; và xử lý chênh lệch tỷ giá được thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 133/2016/TT-BTC; của Bộ Tài chính.

Đến cuối niên độ kế toán; nếu xét thấy giá trị hàng tồn kho không thu hồi đủ do bị hư hỏng; lỗi thời; giá bán bị giảm hoặc chi phí hoàn thiện; chi phí bán hàng tăng lên; thì phải ghi giảm giá gốc hàng tồn kho cho bằng giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Việc ghi giảm giá gốc hàng tồn kho cho bằng giá trị thuần có thể được thực hiện; bằng cách lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Khoản tổn thất hoặc thiệt hại về hàng tồn kho do hư hỏng; lỗi thời không có khả năng thu hồi được; sau khi trừ số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập (nếu có); được ghi vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

Tất cả các khoản chênh lệch giữa khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán này; lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán trước; các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho, sau khi đã trừ (-) phần bồi thường; do trách nhiệm cá nhân gây ra và chi phí sản xuất chung không phân bổ; được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ. Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán trước; thì số chênh lệch nhỏ hơn phải được hoàn nhập ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ.

Các phương pháp kế toán hàng tồn kho

Các phương pháp kế toán hàng tồn kho
Các phương pháp kế toán hàng tồn kho

Theo quy định hiện hành, trong DN chỉ được áp dụng một trong hai phương pháp kế toán hàng tồn kho:. Phương pháp kê khai thường xuyên hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ. Việc lựa chọn phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng tại DNNVV; phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng, chủng loại vật tư, hàng hóa; và yêu cầu quản lý để có sự vận dụng thích hợp; và phải được thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán, cụ thể:

Thứ nhất

Phương pháp kê khai thường xuyên. Đây là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống; về tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán. Áp dụng phương pháp này, các tài khoản kế toán hàng tồn kho được dùng để phản ánh số hiện có; tình hình biến động tăng, giảm của vật tư, hàng hóa. Vì vậy, giá trị hàng tồn kho trên sổ kế toán có thể được xác định ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán.

Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế hàng tồn kho; so sánh, đối chiếu với số liệu hàng tồn kho trên sổ kế toán. Về nguyên tắc, số tồn kho thực tế phải luôn phù hợp với số tồn kho trên sổ kế toán. Nếu có chênh lệch phải truy tìm nguyên nhân và có giải pháp xử lý kịp thời. Phương pháp này thường áp dụng cho các DN sản xuất (công nghiệp, xây lắp…); và các DN thương mại kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn; như máy móc, thiết bị, hàng có kỹ thuật, chất lượng cao…

Thứ hai

Phương pháp kiểm kê định kỳ. Đây là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế; để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán tổng hợp; và từ đó tính giá trị của hàng hóa, vật tư đã xuất trong kỳ theo công thức:

Trị giá hàng xuất kho trong kỳ = Trị giá hàng tồn kho đầu kỳ + Tổng trị giá hàng nhập kho trong kỳ – Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ

Theo phương pháp này, mọi biến động của vật tư, hàng hóa (nhập kho, xuất kho) không theo dõi; phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho. Giá trị của vật tư, hàng hóa mua và nhập kho trong kỳ được theo dõi; phản ánh trên Tài khoản 611 “Mua hàng”.

Khi áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ; các tài khoản kế toán hàng tồn kho chỉ sử dụng ở đầu kỳ kế toán (để kết chuyển số dư đầu kỳ); và cuối kỳ kế toán (để phản ánh giá trị thực tế hàng tồn kho cuối kỳ). Phương pháp kiểm kê định kỳ thường áp dụng ở các DN có nhiều chủng loại hàng hóa; vật tư với quy cách, mẫu mã rất khác nhau, giá trị thấp, hàng hóa; vật tư xuất dùng hoặc xuất bán thường xuyên (cửa hàng bán lẻ…). Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, giảm nhẹ khối lượng công việc hạch toán. Nhưng độ chính xác về giá trị vật tư, hàng hóa xuất dùng, xuất bán bị ảnh hưởng của chất lượng công tác quản lý tại kho, quầy, bến bãi.

Xem thêm: Cách quản lý hàng tồn kho hiệu quả cho doanh nghiệp Bán lẻ

Kết

Bên cạnh đó, nhà quản trị cần lưu ý; việc phân loại hàng tồn kho là vật tư hay thiết bị, phụ tùng thay thế tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh của DN. Chi phí vận chuyển, bảo quản hàng tồn kho phát sinh trong quá trình mua hàng; hoặc tiếp tục quá trình sản xuất, chế biến thì được ghi nhận vào giá gốc hàng tồn kho. Chi phí vận chuyển, bảo quản hàng tồn kho liên quan đến việc tiêu thụ hàng tồn kho; thì được tính vào chi phí bán hàng…          

Phần mềm Kế toán ASOFT bao gồm đầy đủ các tính năng và nghiệp vụ Kế toán. Hệ thống luôn được cập nhật liên tục theo sự thay đổi của thông tư, quy định Kế toán; đồng thời có khả năng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu đặc thù mỗi doanh nghiệp.

Để được tư vấn về Giải pháp Phần mềm Quản trị Tổng thể doanh nghiệp; Đăng ký ngay, hoặc liên hệ đến Phòng Tư vấn ASOFT qua hotline: 1900 6123

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*