Giải pháp ERP – nên bắt đầu từ đâu?

Giải pháp ERP bao gồm nhiều phân hệ phần mềm quản trị từng phòng ban/ dạng công việc khác nhau trong doanh nghiệp. Vậy, khi bắt đầu ứng dụng phần mềm ERP, doanh nghiệp nên bắt đầu với các phân hệ/ quản trị các hoạt động nào?